Pravidla a podmínky

Podmínky upravují uzavírání smluv o lokalizační službě (dále jen "služby"), kterou společnost SWEETMOBILE SL, která působí pod ochrannou známkou "Mobile-Find" ("Mobile-Find"), nabízí jakémukoli uživateli internetu, který tak učiní. smlouva ("Klient") prostřednictvím webové stránky jejich vlastnictví hostované na adrese URL WWW.MOBILE-FIND.MOBI (dále jen "Web").


1. Vlastnictví

Identifikační a kontaktní údaje společnosti SWEETMOBILE, S.L, jsou:

Sídlo společnosti: Avda. Corts Catalanes 5, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

C.I.F: B-66669094

E-mailová adresa: support@mobile-find.mobi

Registrační údaje: Zapsáno v obchodním rejstříku v Barceloně, svazek 45121, list 28, strana B-477456


2. Požadavky na přijetí a věk

Objednáním služby klient prohlašuje, že je plnoletý a má potřebnou způsobilost k právním úkonům, aby mohl uzavřít smlouvu o poskytování služeb v souladu s těmito smluvními podmínkami. Za tímto účelem si Mobile-Find vyhrazuje právo kdykoli požádat klienta o prokázání věku. V případě, že Mobile-Find ověří, že Klient nemá požadovaný věk, nebo požadavek řádně neřeší, Mobile-Find zruší realizaci sjednané Služby.

Uzavření smlouvy o službách nabízených prostřednictvím webu znamená souhlas s těmito smluvními podmínkami, takže předtím, než klient přistoupí k jejich přijetí, musí si pečlivě přečíst jejich obsah. Pokud nebudou akceptovány, nebude smlouva o poskytování služby uzavřena, a tudíž nebude mít za následek převzetí jakéhokoli závazku nebo odpovědnosti ze strany Mobile-Find.

Společnost Mobile-Find si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah a/nebo rozsah obchodních podmínek, o čemž bude klient řádně informován.


3. Služby

Aby mohl klient přistoupit ke sjednání služby, musí provést všechny kroky postupu uvedeného na webových stránkách bez předchozí registrace.

Prostřednictvím Služby Mobile-Find umožňuje lokalizovat zeměpisnou polohu fyzické osoby za předpokladu, že tato osoba předem souhlasí s lokalizací. V tomto smyslu je na zařízení příjemce odeslána zpráva ve formátu SMS, která oznamuje, že si klient přeje znát svou polohu. Pokud příjemce žádost výslovně přijme, bude Klientovi poskytnuta jeho zeměpisná poloha v daném okamžiku. Umístění příjemce v žádném případě nepřesáhne okamžik, kdy přijal žádost zákazníka.

Platba za službu nezaručuje, že příjemce může být lokalizován, protože pouze poskytuje prostředky k tomu, aby tak mohl učinit, ale nemůže být například geolokačně lokalizován v případě, že příjemce je nezvěstný, nemá mobilní zařízení, je vypnutý nebo bez pokrytí nebo nepřijme odkaz přijatý prostřednictvím zprávy SMS.


4. Cena a způsoby platby

Ceny Služby jsou uvedeny v eurech na Webových stránkách a zahrnují daň z přidané hodnoty (DPH) a/nebo případně jakoukoli jinou daň a/nebo poplatek platný na území použití.

Společnost Mobile-Find si vyhrazuje právo kdykoli provést změny cen, které považuje za vhodné. V každém případě se na sjednání služby ze strany klienta vztahují ceny uvedené v okamžiku přijetí smluvních podmínek.

Zákazník musí zaplatit debetní nebo kreditní kartou (Visa, Mastercard, AmericanExpress nebo jinou kartou uvedenou na webových stránkách).

Objednatel je povinen uvést platební údaje požadované v zadávacím řízení. Poplatek se provede, jakmile jej přijme finanční instituce, jejímž prostřednictvím se platba provádí, jinak se smlouva neprovede.

Po provedení platby obdrží klient e-mail s potvrzením smlouvy a kopií smluvních podmínek.

Po zaplacení počátečního období ve výši 0.60€ může klient využívat službu po zkušební dobu dvaceti čtyř (24) hodin a po uplynutí této doby, aniž by došlo ke zrušení služby, se má za to, že si klient předplatil měsíční období za mlčky obnovitelnou cenu 49.99€, pokud klient předplatné výslovně nezruší. Za tímto účelem Klient souhlasem s Podmínkami zmocňuje společnost Mobile-Find, aby dala pokyn jeho finančnímu ústavu k měsíčnímu odepisování částek za Službu z jeho běžného účtu, a v případě potřeby se Klient zavazuje požádat svůj finanční ústav, aby odepsal částky z jeho účtu v souladu s pokyny společnosti Mobile-Find.

V případě, že na kreditní/debetní kartě použité k registraci služby nejsou v době měsíční platby k dispozici žádné prostředky, bude účet zákazníka zrušen a poskytování služeb pozastaveno.


5. Odstoupení od smlouvy

Vzhledem ke specifickým vlastnostem služby se právo na odstoupení od smlouvy stanovené platnými právními předpisy neuplatní od okamžiku zahájení poskytování služby.


6. Záruky a odpovědnost

Klient zaručuje Mobile-Find, že (a) získal telefonní číslo zamýšleného příjemce v souladu se zákonem; (b) žádá o Službu za zákonným a řádným účelem; a (c) informace poskytnuté pro přístup ke Službě jsou pravdivé a úplné.

Společnost Mobile-Find nenese odpovědnost za (a) problémy, chyby, poruchy, které může Služba utrpět v důsledku technických problémů zaviněných Zákazníkem nebo třetími stranami, které jsou nepředvídatelné nebo, pokud je lze předvídat, jsou nevyhnutelné; (b) jakoukoli ztrátu a/nebo škodu, ušlý zisk, škodu na majetku, ztrátu dat nebo provozního času, kterou Zákazník utrpěl přímo nebo nepřímo z důvodů, které nelze přičíst Mobile-Find, zejména v důsledku počítačových útoků, vniknutí do systémů a/nebo zneužití jeho dat třetími stranami; (c) jakéhokoli porušení předpisů, práv třetích stran nebo podmínek Smlouvy, ke kterému dojde ze strany Klienta během poskytování Služby; a (d) porušení jakékoli povinnosti vyplývající ze Smlouvy v důsledku vyšší moci.

V žádném případě nesmí odpovědnost Mobile-Find vůči Klientovi z důvodu zavinění nebo nedbalosti překročit částky, které Klient obdržel v důsledku platby za Služby.


7. Ochrana osobních údajů

Ve vztahu k osobním údajům poskytnutým Klientem při sjednávání Služby je bude Mobile-Find jako správce údajů zpracovávat za účelem správného provedení Služby a zasílání informačních sdělení o Mobile-Find, jakož i případných nabídek a novinek o svých produktech a službách.

Mobile-Find zpracovává identifikační údaje Klienta, jakož i jeho bankovní spojení pro účely poskytování Služeb.

Právním základem pro zpracování údajů společností Mobile-Find je plnění smluvního vztahu.

Osobní údaje budou uchovávány po zákonnou dobu stanovenou platnými právními předpisy (zejména v daňových a účetních záležitostech) a mohou být předávány finančním institucím za účelem správy plateb za službu a případně orgánům veřejné správy v souladu s platnými právními předpisy.

Klient může uplatnit svá práva na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost a námitku proti zpracování svých údajů zasláním e-mailu na adresu support@mobile-find.mobi. V případě, že nedostane uspokojivou odpověď nebo bude potřebovat další informace týkající se některého z těchto práv, může se obrátit na španělskou agenturu pro ochranu údajů.


8. Zabezpečení

Společnost Mobile-Find zavedla nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby zaručila bezpečnost vašich osobních údajů a zabránila jejich změně, ztrátě, zpracování a/nebo neoprávněnému přístupu k nim, a to s ohledem na stav technologie, povahu uložených údajů a rizika, kterým jsou vystaveny, ať už v důsledku lidské činnosti nebo fyzického či přírodního prostředí.

Společnost Mobile-Find nemůže zaručit úplnou bezpečnost služby, zavazuje se však, že v rámci svých možností co nejdříve odstraní a provede příslušná nápravná opatření k odstranění případných narušení bezpečnosti.

Klient se zavazuje neprodleně informovat Mobile-Find e-mailem na adresu support@mobile-find.mobi o jakémkoli incidentu, který by mohl ohrozit bezpečnost webových stránek a/nebo jeho vlastního účtu.


9. Odkazy

Na Webových stránkách a/nebo prostřednictvím Služby může být Klient přesměrován na jiné webové stránky prostřednictvím odkazů. Společnost Mobile-Find však tyto stránky a/nebo jejich obsah nekontroluje, podléhají jejím vlastním podmínkám, a proto neodpovídá za kvalitu, pravdivost nebo přesnost těchto stránek, ani existence odkazovaných stránek neznamená jejich doporučení, schválení, identifikaci a/nebo soulad se zákonem ze strany společnosti Mobile-Find.


10. Duševní a průmyslové vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu Služby (mimo jiné včetně dat, textu, zvuku, obrázků nebo zdrojových kódů), jeho struktuře, výběru a uspořádání jsou vlastnictvím Mobile-Find a/nebo případně jeho poskytovatelů licence.

Rozlišovací znaky uvedené na webových stránkách jsou ve vlastnictví Mobile-Find nebo jejích poskytovatelů licence. Stejně tak doména WWW.MOBILE-FIND.MOBI, na které jsou webové stránky umístěny, je ve vlastnictví Mobile-Find.

Klientovi je proto zakázáno reprodukovat, duplikovat, kopírovat, distribuovat, veřejně sdělovat, transformovat, extrahovat, prodávat a jiné formy využívání a/nebo jakékoliv jiné formy šíření, které nejsou výslovně povoleny, webových stránek, jejich obsahu a/nebo rozlišovacích znaků a doménových jmen vlastněných společností Mobile-Find.

Ve vztahu k obsahu, který Klient umístí na Webové stránky, uděluje Mobile-Find celosvětovou licenci, neomezeně a nevýhradně, bezplatně, s právem převodu na třetí strany, k použití, reprodukci, distribuci, transformaci, veřejnému sdělování, výpisu, úpravě nebo překladu obsahu v rámci své činnosti.


11. Odhlásit se z odběru

Klient se může kdykoli odhlásit a zrušit odběr služby přístupem do svého profilu nebo zasláním e-mailu na adresu support@mobile-find.mobi. Zrušení služby vstoupí v platnost na konci měsíčního období, ve kterém bylo o zrušení požádáno.


12. Neplatnost

Pokud je některé ustanovení smluvních podmínek prohlášeno za zcela nebo částečně neplatné nebo nevymahatelné, týká se to pouze tohoto ustanovení nebo jeho části, která je neplatná nebo nevymahatelná. Ve všech ostatních ohledech zůstávají smluvní podmínky v platnosti a má se za to, že takové ustanovení nebo jeho dotčená část nebylo přijato.


13. Jazyky

Podmínky jsou vypracovány v angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, portugalštině a ruštině. V případě rozporu mezi těmito verzemi má přednost španělská verze.


14. Stížnosti a reklamace

V případě jakéhokoli vysvětlení, incidentu nebo stížnosti se zákazník může obrátit na Mobile-Find prostřednictvím e-mailu support@mobile-find.mobi, přičemž se zavazuje odpovědět co nejdříve a v každém případě do jednoho měsíce od podání. Zákazník si může od Mobile-Find vyžádat fyzickou fakturu za smlouvu o poskytování služeb.


15. Rozhodné právo a příslušné soudy

Tyto podmínky se řídí španělským právem a vykládají se v souladu s ním.

V této souvislosti a v souladu s platnými předpisy Mobile-Find informuje zákazníky o možnosti podat své nároky na platformě pro řešení sporů, která je k dispozici prostřednictvím následujícího odkazu: http://ec.europa.eu/odr

Rovněž v případě jakéhokoli rozporu nebo nesrovnalosti při výkladu a/nebo uplatňování těchto podmínek jsou příslušné soudy, které jsou stanoveny v platných předpisech o příslušnosti soudů ve věcech spotřebitelů a uživatelů.